Avatar

Katy Steinmetz

Katy Steinmetz is a TIME correspondent based in San Francisco.

The latest from Katy